Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Yuan Yan TANG 17:00-18:00   17:00-18:00    
Prof. Weijia JIA     15:00-17:00    
Prof. Simon FONG       15:00-17:00  
Prof. Zhiguo GONG 16:00-18:00       09:00-11:00
Prof. Jingzhi GUO       14:30-15:30 14:30-15:30
Prof. Xiaoshan LI 16:00-17:00     16:00-17:00  
Prof. Chi Man PUN       15:00-17:00  
Prof. Leong Hou U   11:00-12:00   11:00-12:00  
Prof. Chi Man VONG       11:00-12:00
15:00-16:00
 
Prof. Yicong ZHOU 10:00-11:00 10:00-11:00      
Prof. Long CHEN 11:00-12:00   10:00-11:00    
Prof. Yain Whar SI 17:00-18:00     17:00-18:00  
Prof. Weng In SIU   14:30-15:30   11:00-12:00  
Prof. Fai WONG Sabbatical Leave
Prof. Qiwen XU 16:00-17:00  16:00-17:00      
Prof. Liming ZHANG   10:30-11:30   10:30-11:30  
Prof. Yibo Bob ZHANG 14:00-15:00     10:00-11:00  
Prof. Jiantao ZHOU 15:00-16:00 11:00 -12:00      
Mr. Miguel GOMES DA COSTA 11:30-12:30     11:30-12:30  
Mr. Teng LAM 14:30-15:30     14:30-15:30  
Dr. Kam Hou VAT 12:00-13:30 12:00-13:30